tirsdag 4. mars 2014

Viken-huset: UPU, klage på vedtak og svar til Jorunn S. Klakegg.


Klage på vedtak om riving av Viken-tunet på Skei i Jølster:

Kontaktpersonar:
styreleiar Ove Losnegård 97979139 og
dagleg leiar Jon E. Tamnes 57678840
Saksutgreiing Utval for for plan og utvikling i dag, 4.mars
,
etter kommunestyret i dag i Jølster kommune:


Klagehandsaming UPU 15/14 Rettsleg klagerett etter fvl §28  
Vedlegg til saka:Vedtekter i Viken-husets venner

Svar frå Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane avdeling på 2 e-postar som Jorunn S. Klakegg sende fredag 1. og måndag 3.mars:

Hei Jorunn S Klakegg,

Me får berre takke for at du har stor tiltru til Fortidsminneforeninga sin evne til rask respons, men beklagar at me likevel ikkje har fått svara deg på eposten du sendte oss på laurdag, før i dag!
Vår trøyst får vere at vi, trass i at me er ein frivillig organisasjon utan mange tilsette, klarar å svare på epostar før ein kommunal organisasjon som Jølster kommune gjer det.
Me sendte epost på fredag, der me bad om å få tilsendt saksutgreiinga til det ekstraordinære møtet i UPU den 4.3.2014.
Svar på denne eposten har me ikkje motteke, trass at heile helga har gått.

Du har heilt rett i påstanden om at Fortidsminneforeninga ikkje har innhenta synspunkt frå Vikenhusets vener på kor liten, eller stor, motstanden mot riving, eller bevaring, er i lokalsamfunnet. For oss som ein interesseorganisasjon for det frivillige bygningsvernet er ikkje dette eit avgjerande moment.
Vårt samfunnsoppdrag, frå vår skiping i 1844, har som oftast gått på å forsvara truga bygningar mot ein majoritet, på eit fagleg kompetent grunnlag. I innlegget frå Fortidsminneforeninga kan me ikkje sjå at me har kvantifisert "styrketilhøvet" mellom eventuelle fløyar.
Då les ein diverre innlegget med vrangvilje. Det me observerer gjennom mediaoppslag og open postjournal i Jølster kommune er at begge syn er tydeleg representerte i lokalsamfunnet.
Då er vår rolle å peike på at 1930-tals bygninga, i autentisk og god teknisk tilstand, trass forsømt vedlikehald, representerer ein verdi. I denne saka har bygningseigaren gjort vedtak om å riva ei bygning som framleis kan setjast i stand og tene ein funksjon.
Kommunen sine folkevalde i denne saka har no samstemmig har gått inn for rivingsvedtaket, og overprøver gjennom det kulturminnefageleg kompetanse på både regionalt og nasjonalt nivå.
Me kan ikkje sjå at kommunen grunngjev vedtaket med at det er trong for (tomte-)arealet til eit samfunnsmessig viktig føremål. Då blir rivingssaka ei rein markering av fleirtalsmakt.

(Sidan du òg publiserte din epost til oss på Origo, så føl deg fri til å legge ut vårt epostsvar...)

Mvh
Jon E TamnesDagleg leiar/Manager

 
Den 3. mars 2014 kl. 21:12 skreiv Jorunn S. Klakegg til Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane avdeling:
          
Eg må innrømme at eg finner de
t litt rart at de ikkje svarer på eposten frå meg.
Om ikkje ein beklagelse, så kanskje ei forklaring på kvifor de antok at dette var ei brei semje blant innbyggjarane i Jølster for å behalde huset hadde eg sett pris på å få vite.
Vikenhusets vener påstår hardt at dei ikkje har vore i kontakt med dykk angåande denne saka, så det kunne vore interessant å fått vite korleis de kunne tru dette og ta så feil?
Håper på svar.Den 1. mars kl. 12.22 skreiv Jorunn S. Klakegg
til Fortidsminneforeninga Sogn og FJordane,

dette vart også offentleggjort på Jølster - Origo sida:

Hei, 
Eg ser at de har gått hardt ut mot Jølster kommune og seier at vedtaket deira ikkje heng på greip, når dei stemmer for riving når innbyggjarane har snudd og vil ha huset ståande.
Eg vil berre gjere dykk merksam på at eg trur de er blitt ført bak lyset når de gjeld dette med innbyggjarane. Det er eit soleklart fleirtal blant innbyggjarane for å rive huset. Det er 3 personar som kjempar for å behalde det og dei har oppretta ein såkalla organisasjon som heiter Viken husets vener. Denne organisasjonen består av 15 personar og halvparten av desse 15 bur ikkje ein gang i Jølster.


At de som forening ynskjer å bevare tildels gamle hus det har eg forståelse for, men eg håpar det sjekkar kjeldene dykkar betre neste gang de skal bruke innbyggjarane i Jølster som argument. 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar